LJS ataskaitinė-rinkiminė konferencija

2023 m. gruodžio 16 d. įvyko LJS ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Joje dalyvavo 38 delegatai ir eilė garbės svečių.

Konferencija, išklausiusi LJS Tarybos veiklos, LJS Revizijos komisijos ataskaitas, atstovų pasisakymus, pripažino, kad LJS Taryba ataskaitiniu, 2022-2023 metų laikotarpiu, sumaniai vadovavo Lietuvos jūrininkų sąjungos veiklai, keldama jos autoritetą mieste, Lietuvoje ir užsienyje.

LJS Tarybos veikla tarp Konferencijų buvo įvairiapusė, nukreipta ginti jūrininkų teises ir interesus ir įtvirtinti geresnes darbo sąlygas bei socialines garantijas jūrininkams.

Lietuvos jūrininkų sąjunga, būdama pilnateisė ITF ir ETF narė, aktyviai bendradarbiavo su užsienio šalių ir Lietuvos profsąjungomis, gindama savo narių ir užsienio jūrininkų teises bei interesus.

Bendradarbiaudama su jūrinės industrijos įmonėmis, įstaigomis bei organizacijomis, Lietuvos jūrininkų sąjunga aktyviai dirbo, rengdama ir priimdama teisės aktus aktualiais jūrininkams klausimais, rėmė, dalyvavo ir organizavo jūrinius renginius, visuomenei populiarino garbingą jūrininko profesiją ir puoselėjo jūrines tradicijas.

Konferencija LJS Tarybos darbą ataskaitiniu laikotarpiu įvertino teigiamai.

Konferencijos metu buvo patvirtinta nauja LJS Įstatų redakcija, Revizijos komisijos Aktas, išrinkta nauja LJS Taryba.

Konferencijos dieną surengtame naujosios Tarybos posėdyje LJS Tarybos pirmininku sekančiai keturių metų kadencijai buvo vieningai išrinktas Aleksandras Kaupas.