Apie ITF

Tarptautinė transporto darbuotojų federacija (ITF) yra iš tiesų pasaulinė organizacija. Ją sudaro 621 transporto darbuotojų profsąjunga, jungianti maždaug 5 milijonus darbininkų iš 137 pasaulio šalių. ITF įkurta 1896 metais Londone. Jos įkūrėjai – Europos jūrininkų ir dokininkų profsąjungų vadovai, kurie suprato, jog norint ginti savo teises reikia vienytis pasauliniu mastu. Šiuo metu ITF atstovauja laivybos, uostų, geležinkelių, krovininio ir keleivinio transporto, vidaus vandenų kelių, žvejybos darbuotojų, taip pat turizmo ir civilinės aviacijos interesams.

ITF yra pasaulinio lygio darbininkų atstovė ir gina jų interesus rengdama tarptautines akcijas bei solidarumo pagrindu. ITF veikla skirta nepriklausomo ir demokratiško profsąjungų judėjimo plėtrai ir žmogaus teisių gynimui bei profsąjungų organizacijų teisių gynimui. ITF priešinasi bet kokioms totalitarizmo, agresijos ir diskriminacijos formoms. Ji taip pat yra viena iš dešimties Pasaulinių profsąjungų federacijų, priklausančių Tarptautinei laisvųjų profsąjungų konfederacijai. Svarbiausia ITF funkcija – remti organizacijas, kurios yra jos narės, ir ieškoti transporto darbuotojų interesų gynimo metodų pasaulinės ekonomikos sąlygomis.

ITF koordinuoja organizacijų, kurios yra jos narės, veiklą, rengdama solidarumo akcijas. Kai kurios nors šalies transporto profsąjunga konfliktuoja su darbdaviais arba vyriausybe ir jai reikia kitų šalių profsąjungų pagalbos, ITF organizuoja tarptautinę paramą. Nesena praeitis rodo, kad diskusijos, tarptautinės akcijos ir visuomenės spaudimas yra reikšmingas, o neretai ir svarbiausias veiksnys, padedantis profsąjungoms siekti savo tikslų.

Norėdama atkreipti ypatingą dėmesį į transporto darbuotojų specifines problemas, ITF rengia tarptautines kampanijas. Jų metu vyksta tarptautinės geležinkelio darbuotojų akcijos saugumui užtikrinti, civilinės aviacijos darbuotojų akcijos, kelių transporto darbuotojų, siekiančių, kad būtų sutrumpinta darbo diena, akcijos, taip pat uosto darbininkų, protestuojančių prieš profsąjungų veiklos menkinimą, akcijos. Seniausia ir geriausiai žinoma yra ITF tarptautinė akcija, skirta kovai prieš laivybą su „patogiomis vėliavomis“.

ITF informuoja organizacijas, esančias jos narėmis, apie pasaulinius pasiekimus, darančius įtaką jų regioninei ir nacionalinei veiklai. ITF specialistai taip pat analizuoja transporto vystymąsi, kuris daro įtaką darbininkams. ITF yra žurnalo „Международный Транспорт”, leidžiamo keturis kartus per metus, steigėja, taip pat turi internete savo svetainę www.itf.org.uk , nušviečiančią einamuosius įvykius.

Pagrindinė ITF veikla finansuojama iš organizacijų jos narių nario mokesčių. Įmokų dydis priklauso nuo profsąjungos narių skaičiaus. ITF panaudoja šias lėšas savo veiklai plėtoti ir organizacijoms, kurios yra jos narės, remti. Jūros šakos veikla turi savo specialų finansavimą, kurio lėšos naudojamos kovai prieš „patogias vėliavas“ ir labdaringai paramai jūrininkams teikti.

ITF vadovauja organizacijos – ITF narės. Aukščiausias organas yra Kongresas, kuris šaukiamas kartą per ketverius metus ir į kurį profsąjungos siunčia savo delegatus. Kongresas renka: – Prezidentą ir penkis viceprezidentus (keturis iš skirtingų regionų ir vieną moterų atstovą); – Generalinį Sekretorių, kuris pereina dirbti į ITF Sekretoriatą visos darbo dienos režimu; – Vykdomąjį Komitetą, kurį sudaro 37 organizacijų – ITF narių atstovai. Vykdomasis komitetas renkasi du kartus per metus ir yra aukščiausias organas laikotarpiu tarp Kongresų.

ITF yra daugelio tarptautinių organizacijų partnerė. Pavyzdžiui, Federacija yra aktyvi Tarptautinės darbo organizacijos visų trišalių pasitarimų dalyvė, ji atstovauja transporto sferos darbuotojų interesams. ITF aktyviai siekia, kad būtų priimtos ir ratifikuotos TDO konvencijos ir rekomendacijos, reglamentuojančios darbo sąlygas transporto sferoje. ITF taip pat bendradarbiauja su IMO (JTO tarptautinė jūrų organizacija) ir teikia pagalbą reguliuojant jūrų transporto ir uostų industrijos santykius. Neseniai ITF ėmėsi visų galimų pastangų švelninant reikalavimus, kuriuos jūrininkams kelia TDO Konvencija dėl dokumentų, patvirtinančių jūrininko asmenybę.

Lėšos, kurias ITF gauna nario mokesčio, rinkliavų ir aukų pavidalu, patenka į ITF Fondą, ir dalis jų panaudojama tokiems projektams, kaip, pavyzdžiui, interklubų (arba jūrininkų klubų) sistemos plėtra (o Lietuvoje, buvusiose SSRS respublikose, daugelyje Rytų Europos ir kt. šalių – ir atkūrimas). Daugelyje uostų bendradarbiaujant su organizacijomis ITF narėmis kuriami arba rekonstruojami centrai, kurie už protingą mokestį turėtų teikti jūrininkams ryšio paslaugas ir kai kurias pramogas. Lietuvos jūrininkų sąjunga yra ITF narė nuo 1996 metų.