LJS įstatai

Lietuvos jūrininkų sąjungos įstatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos jūrininkų sąjunga (toliau – LJS) – tai savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė nacionalinė jūrininkų profesinė sąjunga, atstovaujanti ir ginanti jūrininkų ir kitų profesijų darbuotojų, kurių darbas susijęs su laivyba ir jos aptarnavimu, profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei interesus Lietuvoje ir užsienyje.

2. Lietuvos jūrininkų sąjunga anglų kalboje vadinasi Lithuanian Seafarers’ Union. Sutrumpintas Lietuvos jūrininkų sąjungos pavadinimas lietuvių kalboje LJS, anglų kalboje – LSU.

3. LJS įkurta 1923 m. balandžio 08 d., atkurta 1989 m. gegužės 27 d. LJS buveinės adresas: Vilties g. 6, 92231 Klaipėda.

4. LJS yra juridinis asmuo, veikiantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi spaudą, blanką, sąskaitas banke ir simboliką.

5. LJS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais Įstatais, Tarptautinės Darbo Organizacijos konvencijomis bei Europos Sąjungos teisės aktais.

6. LJS bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikoje ir užsienyje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, yra Tarptautinės Transporto Darbuotojų Federacijos (TTDF, angl. ITF) ir Europos Transporto Darbuotojų Federacijos (ETDF, angl. ETF) narė. LJS atstovauja ir gina jūrininkų, TTDF ir ETDF narių, teises bei interesus.

II. LIETUVOS JŪRININKŲ SĄJUNGOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

7. Pagrindinis LJS tikslas – atstovauti ir ginti savo narių profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei interesus. LJS, gavusi raštišką prašymą, gali atstovauti, ginti ir ne LJS narių teises bei interesus.

8. Siekdama savo tikslų, jų įgyvendinimo, gindama jūrininkų teises ir interesus, Lietuvos jūrininkų sąjunga:

8.1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Tarptautiniais teisės aktais, viena arba kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis sudaro su darbdaviais Kolektyvines sutartis.

8.2. Atlieka darbo įstatymų vykdymo ne valstybinę priežiūrą, seka, kad nebūtų kolektyvinių sutarčių, susitarimų, socialinių kontraktų, dirbančiųjų teisių ir saugos darbe normų pažeidimų. Siekia ir reikalauja, kad laivybos kompanijų ir įmonių valdymo organai bei administracija juos vykdytų.

8.3. Atstovauja ir gina LJS, TTDF ir ETDF narių teises ir teisėtus reikalavimus, nagrinėjant darbo ginčus ikiteisminėse institucijose, teisme, darbo arbitraže, valdžios ir valdymo institucijose Lietuvos Respublikoje ir su TTDF bei ETDF pagalba užsienyje. Suteikia LJS nariams teisinę, materialinę pagalbą.

8.4. Reikalauja darbų sustabdymo, jei tęsiami darbai gali sukelti avariją, pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, padaryti didelių nuostolių aplinkai.

8.5. Reikalauja iš darbdavio panaikinti jo sprendimus, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas darbo, ekonomines bei socialines LJS narių teises bei interesus.

8.6. Reikalauja iš valstybės valdžios ir valdymo institucijų, darbdavių pateikti savo veiklai reikalingą informaciją darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais.

8.7. Reikalauja, kad darbo, ekonominiai, socialiniai klausimai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais darbdavių būtų sprendžiami suderinus su LJS Taryba.

8.8. Kontroliuoja kaip darbdavys laikosi ir vykdo su darbuotojų teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius, socialinius įstatymus, Kolektyvinę sutartį ir susitarimus. Šiuo tikslu gali steigti inspekcijas, teisinės pagalbos tarnybas arba naudotis tokių tarnybų pagalba. LJS Tarybos nariai ar įgalioti asmenys, vykdydami šiame punkte nurodytas kontrolės funkcijas, turi teisę nekliudomai lankytis įmonėse, padaliniuose ir laivuose, kuriuose dirba LJS, TTDF ir ETDF nariai, susipažinti su dokumentais apie darbo, ekonomines ir socialines sąlygas.

8.9. Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio profesinėmis sąjungomis bei kitomis organizacijomis, palaiko ir skatina jūrininkų švietimą, profesinį mokymą bei jūrinės kultūros propagavimą.

9. LJS rengia susirinkimus, konferencijas, o taip pat įstatymų nustatyta tvarka organizuoja ir remia savo ir kitų profesinių sąjungų narių teisių ir teisėtų interesų gynimo akcijas.

10. LJS nesutarimus tarp profesinės sąjungos ir darbdavio ar teisę sudaryti Kolektyvinį susitarimą turinčio subjekto dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kolektyvinės sutarties vykdymo ar netinkamo vykdymo sprendžia derybų keliu.

11. Neišsprendus nesutarimo tarp LJS ir darbdavio ar teisę sudaryti kolektyvinį susitarimą turinčio subjekto derybų keliu, LJS savo reikalavimus kelia tokia tvarka:

11.1. Sprendimas kelti atitinkamus reikalavimus priimamas LJS Tarybos posėdyje, jeigu už pasiūlymą iškelti reikalavimus balsavo daugiau kaip pusė (1/2) LJS Tarybos narių.

11.2. LJS Taryba tiksliai ir motyvuotai suformuluoja reikalavimus, juos išdėsto raštu ir įteikia darbdaviui ar kolektyvinio susitarimo subjektui. Reikalavimuose pažymima, kad darbdavys ar kolektyvinio susitarimo subjektas, kuriam pateikiami šie reikalavimai, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

11.3. Jeigu kolektyvinis ginčas nesureguliuojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba darbdavys nevykdo taikinimo komisijos (darbo arbitražo, trečiųjų teismo) sprendimų, LJS gali priimti sprendimą skelbti streiką (taip pat ir įspėjamąjį) toje įmonėje.
12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, LJS streiko komitetas rengia ir organizuoja streiką. Streikas skelbiamas šia tvarka:

12.1. LJS skyriaus teikimu, patvirtintas LJS Taryboje, streiko komitetas organizuoja ir praveda slaptą balsavimą dėl streiko paskelbimo įmonėje arba struktūriniame padalinyje.

12.2. Streikas skelbiamas, jeigu šiam sprendimui slaptu balsavimu pritarė:

  • skelbti streiką įmonėje – daugiau kaip ketvirtadalis įmonės LJS skyrius narių;
  • skelbti streiką įmonės struktūriniame padalinyje – daugiau kaip pusė to padalinio LJS skyriaus narių.

13. Streikas pravedamas ir sprendimas jį nutraukti priimamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendime dėl streiko nutraukimo nurodama darbų atnaujinimo data.

III. LJS NARIAI

14. LJS nariais gali būti fiziniai asmenys, turintys civilinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantys laivuose su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių vėliavomis. LJS nariais taip pat gali būti kitų profesijų darbuotojai, kurių pagrindinė veikla susijusi su laivyba ir jos aptarnavimu.

15. Asmuo, norintis tapti LJS nariu, turi pateikti nustatytos formos prašymą, vieno LJS nario rekomendaciją, nuotrauką ir sumokėti nustatytą LJS stojamąjį mokestį. Įstojusiam į LJS narius išduodamas nario bilietas ir LJS ženklelis.

16. Darbdavys ar jo įgaliotasis atstovas negali būti jo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos – LJS skyriaus nariu.

17. LJS narys turi teisę:

17.1. Rinkti ir būti išrinktas į LJS valdymo organus;

17.2. Stebėti, kontroliuoti LJS organų veiklą, teikti pasiūlymus, kritikuoti LJS organų, pareigūnų darbą;

17.3. Gauti informaciją apie LJS organų darbą;

17.4. Gauti iš LJS teisinę pagalbą ir kitokią paramą valstybiniuose organuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose ir teisme, konfliktuose su darbdaviu Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

17.5. Gauti teisinę konsultaciją visais, su jūrininkų darbu susijusiais, klausimais;

17.6. Pateikus prašymą, išstoti iš LJS narių.

18. LJS narys privalo:

18.1. Vykdyti Įstatų nuostatas ir LJS vadovaujančių organų nutarimus;

18.2. Garbingai stovauti LJS ir ginti jos interesus;

18.3. Aktyviai dalyvauti LJS veikloje;

18.4. Mokėti nustatyto dydžio LJS nario mokestį;

18.5. Informuoti LJS apie pasikeitimus (pakeitus darbą, gyvenamąją vietą, el.pašto adresą ir pan.);

18.6. Vykdyti reikalavimus, numatytus įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Kolektyvinėse ir darbo sutartyse, o taip pat darbdavių ir LJS susitarimuose;
18.7. Laikytis profesinės etikos ir saugoti Lietuvos jūrininko garbę.

19. LJS nario bilieto formą tvirtina LJS Taryba.

20. LJS narys, nesilaikantis LJS Įstatų, be svarbios priežasties nemokantis nario mokesčio 3 (tris) mėnesius ir nepateikęs informacijos dėl nario mokesčio nemokėjimo, gali būti pašalintas iš LJS narių LJS Tarybos nutarimu.

21. Asmuo, pašalintas arba išstojęs iš LJS, vėl įstoti į LJS gali ne ankščiau kaip po metų.

IV. LJS ORGANIZACINĖS VEIKLOS PRINCIPAI IR STRUKTŪRA

22. Aukščiausias LJS organas – konferencija, rengiama ne rečiau, kaip kartą per du metus. LJS ataskaitinė – rinkiminė konferencija šaukiama kas ketveri metai. Neeilinės konferencijos šaukiamos LJS Tarybos, Revizijos komisijos iniciatyva arba LJS skyriaus susirinkimo (konferencijos) arba ne mažiau 1/5 LJS narių reikalavimu.

23. Delegatai į konferenciją renkami LJS Tarybos nustatyta tvarka. Delegatų atstovavimas nustatomas tokiu būdu: 1 delegatas nuo atitinkamo narių skaičiaus, kuris aptariamas ir patvirtinamas LJS Tarybos posėdyje prieš du mėnesius iki konferencijos datos. LJS pirmininkui ir jo pavaduotojams suteikiama teisė dalyvauti delegato teisėmis LJS konferencijoje atskirai jų neberenkant.

24. Apie būsimą LJS konferenciją pranešama spaudoje ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki nustatytos datos.

25. Konferencija laikoma teisėta ir įvykusi, jei joje dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 išrinktų delegatų.

26. LJS konferencijos nutarimas laikomas priimtas, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių konferencijoje delegatų. LJS Įstatai, programa, jų pakeitimai ir papildymai, bei nutarimas nutraukti LJS veiklą (ją likviduoti), priimami ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių konferencijoje delegatų.

27. LJS konferencija:

27.1. Tvirtina, keičia ir papildo LJS Įstatus;

27.2. Išklauso LJS pirmininko ir Revizijos komisijos ataskaitinio laikotarpio ataskaitas, priima nutarimus;

27.4. Gali pareikšti LJS Tarybai, LJS pirmininkui nepasitikėjimą, nesibaigus jų įgaliojimų kadencijai;

27.5. Išrenka LJS Tarybą ir Revizijos komisiją;

27.6. Tvirtina arba įgalioja LJS Tarybą tvirtinti LJS stojamojo ir nario mokesčio dydžius;

27.7. Įgalioja LJS narį LJS vardu sudaryti ir pasirašyti darbo sutartį su naujai išrinktu į LJS pirmininko pareigas asmeniu.

27.8. Sprendžia kitus LJS Tarybos teikiamus klausimus.

28. Tarp konferencijų LJS veiklai vadovauja LJS Taryba. LJS Tarybą sudaro 15 narių ir 5 kandidatai į LJS Tarybos narius išrinkti LJS konferencijoje slaptu balsavimu ketveriems metams.

29. LJS Tarybos teisės ir pareigos:

29.1. Organizuoti laikotarpyje tarp LJS konferencijų LJS veiklą vadovaujantis LJS Įstatais, vykdyti konferencijų ir Tarybos nutarimus, spręsti einamuosius klausimus;

29.2. Šaukti konferencijas, nustatyti delegatų skaičių, delegatų atstovavimą LJS nariams, konferencijos datą, vietą;

29.3. Ruošti ir pateikti svarstyti konferencijai klausimus;

29.4. Iš LJS Tarybos narių ir kandidatų į LJS Tarybos narius tarpo ketveriems metams išrinkti LJS pirmininką ir pavaduotojus;

29.5. Priimti sprendimą steigti ir naikinti LJS skyrius;

29.6. Tvirtinti LJS skyrių pirmininkus ir pirmininko pavaduotojus ketveriems metams;

29.7. Tvirtinti LJS patikėtinius;

29.8. Sudaryti komisijas, tvirtinti jų darbo kryptis;

29.9. Nustatyti LJS etatinių darbuotojų skaičių, pareigas ir atlyginimus, derinti pareigines instrukcijas;

29.10. Tvirtinti LJS pajamų – išlaidų sąmatą (biudžetą);

29.11. Skirti materialinę pašalpą LJS nariams, teikti materialinę paramą teisės aktų nustatyta tvarka registruotiems paramos gavėjams, disponuoti LJS turtu ir lėšomis;

29.12. Priimti sprendimą dėl LJS Garbės nario vardo suteikimo;

29.13. Priimti sprendimą pristatyti pretendentus ženklo „Jūros veteranas“, “Lietuvos Respublikos jūrų transporto darbuotojo garbės ženklo” ar kitiems Lietuvos Respublikos apdovanojimams;

29.14. Užmegzti ir palaikyti ryšius su tarptautinėmis, užsienio ir Lietuvos profesinėmis sąjungomis ir kitomis organizacijomis, su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis užsienyje bei Lietuvoje;

29.15. Laikotarpiu tarp LJS ataskaitinių – rinkiminių konferencijų patvirtinti LJS Tarybos narius iš kandidatų sąrašo;
29.16. Nagrinėti ir spręsti kitus LJS aktualius klausimus.

30. LJS Tarybos posėdžiai rengiami kartą per mėnesį. Tarybos sprendimai teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė LJS Tarybos narių. LJS Tarybos nariai esantys jūroje, nustatant kvorumą neskaičiuojami.

31. LJS Tarybos nariai Tarybos posėdžiuose dalyvauja su sprendžiamojo balso teise. Kandidatai į LJS Tarybos narius Tarybos posėdžiuose dalyvauja su patariamojo balso teise. LJS Tarybos posėdžiuose sprendimai priimami LJS Tarybos narių, dalyvaujančių Tarybos posėdyje, paprasta balsų dauguma (virš 50 %).

32. LJS skyrių pirmininkai LJS Tarybos posėdžiuose dalyvauja su sprendžiamojo balso teise.

33. LJS pirmininkas:

33.1. Atstovauja LJS visais klausimais visuose organuose, institucijose, įstaigose ir organizacijose Lietuvos Respublikoje ir užsienyje be atskiro įgaliojimo;

33.2. Pasirašo LJS vardu dokumentus, įgaliojimus;

33.3. LJS vardu sudaro ir pasirašo Kolektyvines sutartis su darbdaviais Lietuvoje ir užsienyje arba suteikia įgaliojimą atsakingam LJS darbuotojui;

33.4. Priima į darbą etatinius darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis ir atleidžia juos iš darbo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

33.5. Vadovauja LJS veiklai, pirmininkauja Tarybos posėdžiuose. Jei LJS pirmininkas dėl kokių nors priežasčių laikinai negali vykdyti pareigų, jam arba LJS tarybai įgaliojus, pirmininko pareigas atlieka jo pavaduotojas;

33.6. Tvirtina priimamų pagal darbo sutartis darbuotojų pareigines instrukcijas.

34. LJS Tarybos sprendimu LJS skyriai gali būti steigiami laivybos kompanijose ir kitose įmonėse, kurių veikla susijusi su laivyba ir jos aptarnavimu, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, jeigu ten dirba trys ir daugiau LJS narių. LJS skyrius nėra juridinis asmuo. LJS skyriaus struktūrą ir funkcijas nustato LJS Taryba savo sprendimu.

35. LJS Tarybos sprendimu LJS skyriaus laivuose, padaliniuose, kur dirba trys ir daugiau LJS narių, gali būti tvirtinami LJS patikėtiniai. LJS patikėtinio funkcijas nustato LJS Taryba savo sprendimu.

V. LJS LĖŠOS, TURTAS

36. LJS priklauso visos lėšos ir turtas, kurias sudaro:

  • stojamieji ir nario mokesčiai;
  • LJS nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas ir kt. turtas;
  • aukos;
  • paramos lėšos gautos iš kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų. LJS yra registruota paramos gavėja LR teisės aktų nustatyta tvarka;
  • gamybinės – ūkinės veiklos pajamos;
  • kitos teisėtai gautos pajamos ir turtas.

37. LJS savo lėšas ir turtą tvarko savarankiškai, jį naudoja reikmėms, atitinkančioms Įstatų tikslus ir uždavinius, pagal kasmetinę pajamų – išlaidų sąmatą (biudžetą), patvirtintą LJS Tarybos posėdyje.

38. LJS už savo įsipareigojimus atsako jai priklausančiu turtu. LJS neatsako už savo narių turtinius įsipareigojimus, o LJS nariai neatsako už LJS turtinius įsipareigojimus.

39. Pašalintieji ir išstojusieji iš LJS neturi teisių į LJS turtą, stojamieji bei nario mokesčiai jiems negrąžinami.

40. LJS savo lėšas gali saugoti LJS Tarybos pasirinktuose bankuose, pagal indėlius gauti palūkanas, turėti akcijų.

41. LJS Tarybos sprendimu pasamdyta įmonė/apskaitą vedantis asmuo – nustato buhalterinės apskaitos vedimo tvarką. LJS pirmininkas atsakingas už buhalterinės apskaitos vedimą ir atsiskaito apie pajamų – išlaidų sąmatos (biudžeto) vykdymą LJS Tarybai ir Konferencijai.

42. Atsižvelgiant į planuojamas gauti pajamas, LJS poreikius ir LJS Tarybos narių pasiūlymus, LJS  pirmininkas sudaro kasmetinę LJS pajamų – išlaidų sąmatą (biudžetą) ir teikia LJS Tarybai tvirtinti.

43. LJS finansinę veiklą kontroliuoja LJS Revizijos komisija, kurią ketverių metų laikotarpiui išrenka LJS Konferencija. LJS Revizijos komisijos pirmininkas renkamas iš komisijos narių tarpo Revizijos komisijos posėdyje.

44. LJS Revizijos komisija privalo ne rečiau, kaip kartą per metus atlikti LJS finansinės veiklos ir buhalterinės apskaitos reviziją ir pateikti aktą su savo išvadomis LJS Tarybai bei Konferencijai.

45. LJS Revizijos komisija, LJS finansinės veiklos ir buhalterinės apskaitos patikrinimo metu nustačiusi esminius pažeidimus, turi teisę sušaukti neeilinę Konferenciją.

VI. LJS SIMBOLIKA

46. LJS turi emblemą (logotipą) ir vėliavą. LJS emblema yra stilizuotas inkaras, skersai inkaro išdėstytos raidės LJS. Raidė „J“ atvaizduota kaip inkaro centrinė dalis.

47. Socialinėje bei proginėje komunikacijoje LJS emblema gali būti modifikuojama, panaudojant papildomą jūrinę grafiką (virvę, mazgą bei kitus specifinius ar proginius auksinio atspalvio grafinius elementus).

48. Oficialiai komunikacijai naudojamose priemonėse (pvz. LJS antspaude, LJS blanke, vizitinėse kortelėse, internetinėje svetainėje ir pan.) naudojama tik 46 punkte aprašyta emblema.

49. LJS vėliava – keturkampis baltos spalvos audeklas, kurio kraštinių santykis 1:2, geometriniame vėliavos centre – mėlynos spalvos LJS emblema. Vėliava gali turėti reversą – mėlynos spalvos fone baltos spalvos emblema. Vėliava gali turėti auksinio atspalvio detales (pvz. vėliavos kraštai, kutai ir pan.).

VII. LJS VEIKLOS SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

50. LJS veikla gali būti sustabdyta ir nutraukta:

  • LJS Įstatuose nustatyta tvarka;
  • teismo sprendimu.

51. LJS veikla nutraukiama LJS Konferencijos nutarimu, jeigu už šį nutarimą balsavo ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių delegatų.

52. Nutraukus LJS veiklą ir ją likviduojant, LJS piniginės lėšos ir turtas panaudojamas atsiskaityti su dirbusiais pagal darbo sutartis darbuotojais, patenkinti valstybinio socialinio draudimo fondo reikalavimus, atsiskaityti su kreditoriais. Likęs LJS turtas ir lėšos paskirstomas LJS Konferencijos nustatyta tvarka (dovanojamas, perleidžiamas kokiu nors kitu būdu kitoms profesinėms sąjungoms, jų susivienijimams, labdaros organizacijoms, fondams ir pan.).