Atmintinė

NIEKADA NEPASIRAŠYKITE:

 • Neužpildytos sutarties arba sutarties, kuri įpareigoja Jus paklusti sąlygoms, kurios nėra konkretizuotos arba Jūs jų nesuprantate.
 • Sutarties, kurioje nenurodytas sutarties terminas arba numatyta galimybė laivo savininkui vienašališkai keisti jos galiojimo laiką. Bet kurie sutarties galiojimo termino pakeitimai turi būti daromi abiem pusėms sutinkant.
 • Sutarties, kurioje numatyta laivo savininko teisė uždelsti darbo užmokesčio mokėjimo terminus arba vykdyti atsiskaitymus iš atlyginimo sutarties galiojimo metu. Kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje Jūs turite gauti visą darbo užmokestį.
 • Sutarties, kurioje įrašytos nuostatos, numatančios Jūsų atsakomybę už bet kurios sąnaudų dalies apmokėjimą už atvykimą į laivą arba susietos su  repatriacija.
 • Sutarties, kurioje įrašytos nuostatos, ribojančios Jūsų teises būti profsąjungos nariu, bendrauti, konsultuotis arba savo nuožiūra pavesti bet kuriai profsąjungai atstovauti savo interesams. Atminkite: kokios bebūtų nuostatos ir sąlygos, SAVO NORU JŪSŲ SUDARYTA SUTARTIS DAUGUMOS VALSTYBIŲ TEISME BUS PRIPAŽINTA TEISIŠKAI ĮPAREIGOJANČIU DOKUMENTU!
 • Domėkitės, ar laiku išmokamas kolektyvinėje sutartyje ir individualiame kontrakte nustatytas atlyginimas. Jei atlyginimo išmokėjimas vėluoja daugiau kaip pusantro, du mėnesius, nedelsdami kreipkitės į ITF inspektorių arba savo profsąjungą.
 • Įsitikinkite, kad kompanija, samdanti Jus dirbti laive, yra sertifikuota ir jos paslaugos, susijusios su jūrininkų samda ir įdarbinimu, atitinka tarptautinius reikalavimus. Sertifikuotų įdarbinimo kompanijų sąrašas pateiktas žemiau, skyrelyje „Įdarbinimo kompanijos“ arba tinklalapyje www.ltsa.lrv. lt Jei jums sudarant samdos sutartį kilo net mažiausia abejonė, kreipkitės į LJS: tik ten galima patikrinti Jus samdančios kompanijos legitimumą (teisėtumą) ir tikrumą.
 • Žinokite: jei iš Jūsų reikalaujama pinigų už įdarbinimą, Jus norima apgauti! Samda į laivą yra nemokama!
 • Atminkite, kad individualioje samdos sutartyje ne visada konkrečiai nurodomos papildomos lengvatos. Todėl Jūs privalote pasistengti gauti, dėl kompensacijų dydžių, išmokamų žemiau nurodytais atvejais (pageidautina raštiškame susitarime arba kontrakte įrašyti įsipareigojimus):
  • ligos arba traumos per sutarties galiojimo laiką,
  • mirties (suma, išmokama artimiausiam giminaičiui),
  • laivo žuvimo,
  • asmeninio turto praradimo dėl laivo žuvimo,
  • sutarties nutraukimo anksčiau laiko.
 • Išplaukdami į reisą pasiimkite jūrinių terminų žodyną anglų kalba: jei žinosite standartinius jūrinius išsireiškimus, jums bus lengviau bendrauti, o ypatingose situacijose tai gali išgelbėti gyvybę! O mokantieji anglų kalbą apskritai lengviau randa gerai mokamą darbą gerose užsienio kompanijose.
 • Turėkite LJS ir ITF inspektorių adresus ir telefonus: iškilus sunkumams nedelsdami susisiekite su jais.

ATMINTINĖ DARBŲ SAUGOS KLAUSIMAIS JŪRININKAMS, DIRBANTIEMS „PATOGIOS VĖLIAVOS“ LAIVUOSE:

Vos tik atvykęs į laivą ir prieš pradėdamas budėjimą arba laive dirbti laivo darbus eilinis įgulos narys turi išklausyti tarnybos vadovo (vyresniojo kapitono padėjėjo, vyresniojo (vyriausiojo) mechaniko arba darbų saugos karininko) instruktažą darbų saugos klausimais. Jūrininkas susipažįsta su laivo konstrukcijos ypatumais, laivo plaukiojimo rajonu, gabenamo krovinio savybėmis (jo pavojingais veiksniais), Kompanijos politika darbų saugos klausimais, individualių apsaugos priemonių sąrašu. Po darbų saugos instruktažo specialiame žurnale arba kontrolės lape (pagal Kompanijos politiką ir laivo vėliavos valstybės įstatymus) pasirašo jūrininkas ir instruktažą vedęs laivo vadovaujantis darbuotojas.

Nuo pat atvykimo į laivą iki Sutarties galiojimo pabaigos jūrininkas privalo laikytis darbų saugos instrukcijos reikalavimų (eiliniai įgulos nariai), darbų saugos taisyklių (vadovaujantys darbuotojai).

Jūrininkas, atvykęs į laivą, privalo tuoj pat susipažinti su savo laivo aliarmo tvarkaraščiu, žinoti: kur saugomos jo individualios apsaugos priemonės, kokioje valtyje jis turėtų palikti laivą, skubios evakuacijos kelius iš kajutės, savo darbo vietos (budėjimo vietos).

Jūrininko aprūpinimo darbo drabužiais, specialia avalyne, individualiomis apsaugos priemonėmis, kolektyviniu maitinimu, patalyne, gyvenimo kajutėje, sanitarinio ir buitinio aptarnavimo klausimai aptarti ITF Kolektyvinėje sutartyje.

Apie visus darbų saugos normų neatitikimus, keliančius grėsmę saugiam plaukiojimui, patogių gyvenimo sąlygų ir maitinimo laive problemas jūrininkas turi teisę pranešti kapitonui, kompanijos patikėtiniui (DPK), PSC inspektoriams, ITF inspektoriams.

Jei jūrininkas, dirbdamas laive pagal sutartį, patyrė gamybinę traumą, jis privalo (jei leidžia būklė ir yra galimybė) pranešti apie savo  nelaimingą atsitikimą tiesioginiam vadovui (kapitonui). Per Kolektyvinėje sutartyje, laivo vėliavos šalies įstatymuose nustatytą terminą, bet ne vėliau kaip per tris paras nelaimingą atsitikimą turi ištirti kapitono vadovaujama laivo komisija. Pagal tyrimo rezultatus jūrininkui išduodamas vienas akto egzempliorius (forma „N1“ arba accident report pagal draudimo kompanijos nustatytą formą) jūrininkui suprantama kalba. Be to, jūrininkas, patyręs gamybinę traumą, turi žinoti, kad pagal Kolektyvinę sutartį jam 130 dienų garantuotas bazinis atlyginimas ir Kompanija privalo apmokėti jo gydymo išlaidas.

Jei jūrininkas patyrė sunkią traumą ir jį tenka guldyti į ligoninę užsienio uoste, jis, pasigydęs ligoninėje, iš gydžiusio gydytojo gavęs dokumentus su gydymo rezultatais (rentgeno nuotraukos, tyrimų rezultatai ir kt.), grįžęs į Lietuvą (gyvenamąją vietą) privalo:

 • pranešti Kompanijai, kad atvyko į Lietuvą ir toliau gydosi;
 • gauti medicininį aptarnavimą pagal gyvenamąją vietą ; – gauti nedarbingumo lapelį;
 • išsaugoti (vėliau reikės pateikti Kompanijai) nedarbingumo lapelį ir visus jo gydymo finansinius dokumentus, kuriuos privalu apmokėti pagal Kolektyvinę sutartį (jei ji yra laive).

Turėkite ITF ir LJS inspektorių adresus ir telefonus.