LJS Konferencija

2019.12.14  Klaipėdoje įvyko Lietuvos jūrininkų sąjungos  (LJS) ataskaitinė rinkiminė konferenciją.

                                           Konferencijoje dalyvavo 38 delegatai ir 12 svečių.

Darbotvarkėje svarstyta:

 

 1.        1. LJS Tarybos veiklos nuo 2017-12-16 iki 2019-12-14 ataskaita.
 2.        2. LJS Iždo komisijos ataskaita nuo konferencijos iki konferencijos.
 3.        3. LJS Revizijos komisijos aktas už 2019 m. 11 mėnesių.
 4.        4. LJS Tarybos narių ir kandidatų į LJS Tarybos narius rinkimai.
 5.        5. Pranešimų svarstymas, pasisakymai, pasiūlymai.
 6.        6. LJS Iždo komisijos rinkimai.
 7.        7. LJS Revizijos komisijos rinkimai.
 8.        8. Žymių žmonių pagerbimo organizacinės komisijos steigimas ir narių rinkimai.
 9.        9. LJS Konferencijos nutarimo projektas.

Konferencija, išklausiusi LJS Tarybos veiklos, LJS Iždo ir Revizijos komisijų ataskaitas, atstovų pasisakymus, konstatuoja, kad:

 • LJS Taryba tinkamai vadovavo LJS veiklai, keldama jos autoritetą Lietuvoje ir užsienyje;
 • LJS Tarybos veikla tarp Konferencijų buvo įvairiapusė, ginant jūrininkų teises ir interesus bei įtvirtinant geresnes darbo sąlygas ir socialines garantijas jūrininkams;
 • LJS, būdama pilnateisė ITF ir ETF narė, aktyviai bendradarbiavo su užsienio šalių ir Lietuvos profsąjungomis ginant savo narių ir užsienio jūrininkų teises bei interesus;
 • LJS atstovai aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Bendradarbiaudami su jūrinės bendruomenės atstovais, LJS aktyviai dirbo parengiant ir priimant teisės aktus aktualiais jūrininkams klausimais, rėmė ir dalyvavo organizuojant jūrinius renginius, visuomenei aiškino ir puoselėjo jūrines tradicijas.

Naujai išrinkta LJS Taryba LJS pirmininku išrinko Petrą Bekėža. LJS pirmininko pavaduotojais išrinkti: Remigijus Kalnius ir Andrej Černov.