Įsakymas dėl dokumentų galiojimo termino pratęsimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO

2021 m. vasario 15 d. Nr. 3-93

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1. Nustatau, kad:

1.1. jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų ir šių dokumentų patvirtinimų, specialiųjų liudijimų, kompetencijos liudijimų pripažinimo patvirtinimų bei Lietuvos Respublikos jūrininko knygelių, kurių galiojimo terminas baigiasi asmeniui būnant laivo reise, kuris dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijos neplanuotai užsitęsė, galiojimo terminas pratęsiamas iki laivo reiso pabaigos, bet ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams nuo atitinkamo dokumento galiojimo pabaigos;

1.2. susiklosčius aplinkybėms, susijusioms su epidemine COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacija, dėl kurių nėra galimybės atlikti laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, apžiūrų ir išduoti atitinkamų liudijimų ar jų patvirtinti, liudijimų galiojimo terminas pratęsiamas trims mėnesiams nuo jų galiojimo termino ar laikotarpio, skirto liudijimui patvirtinti, pabaigos.

2.  Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. 3-223 „Dėl dokumentų galiojimo termino pratęsimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Susisiekimo ministras                                                                                                          Marius Skuodis